SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Medmindre andet fremgår af udtrykkelig skriftlig aftale, gælder udelukkende de nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle aftaler med og leverancer fra FR Kemi ApS, uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køberen afgivne ordre eller accept.

 

1. Tilbud, ordre og accept

Købers ordrer og bestillinger af enhver art er kun bindende for FR Kemi ApS, når køberen har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Tilbud fra FR Kemi ApS, som ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er FR Kemi ApS i hænde inden fire uger fra tilbuddets afgivelse.

Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for FR Kemi ApS uden skriftlig bekræftelse fra FR Kemi ApS.

 

2. FR Kemi ApS’ ydelse

FR Kemi ApS’ ydelse omfatter alene det, der fremgår af faktura/ordrebekræftelse, og på nedennævnte vilkår forpligter FR Kemi ApS sig til at levere et produkt af sædvanlig god kvalitet for så vidt angår materiale og forarbejdning.

 

3. Levering

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, finder levering sted ex works fra FR Kemi ApS’ lager, jf. Incoterms 2010.

 

4. Priser

Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder prisen fra lager, ekskl. transport, moms og andre afgifter.

 

5. Betalingsbetingelser

FR Kemi ApS betalingsbetingelser fremgår af tilbud, ordrebekræftelse og faktura. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er betalingsfristen 20 dage fra fakturadato (20 dage netto). Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes morarente med 2 % per måned. FR Kemi ApS gør endvidere kunden opmærksom på, at der foretages løbende kreditvurdering af kreditkunder hos godkendte kreditoplysningsbureauer.

 

6. Forsinkelse

Sker levering ikke til aftalt tid, kan køber ved straks at reklamere, jf. pkt. 10, til FR Kemi ApS hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlig ulempe for ham. Såfremt forsinkelsen kun angår en del af en leverance, kan køber alene hæve købet for så vidt angår den forsinkede del med tilbehør. Gælder forsinkelsen varer, som er tilvirket efter købers anvisning, eller er varen af en beskaffenhed, som normalt ikke lagerføres af FR Kemi ApS, kan køber alene hæve købet, hvis forsinkelsen medfører, at købers formål med købet vil blive væsentligt forfejlet.

Såfremt forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra FR Kemi ApS’ side, samt at køber er påført et adækvat og dokumenteret tab som følge heraf, har køber ret til erstatning, jf. dog pkt. 9. Herudover påtager FR Kemi ApS sig ikke noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køber andre beføjelser i anledning af forsinkelsen.

 

7. Fordringshavermora

Undlader køber, efter at leveringstiden er indtrådt, at afhente ydelsen, er FR Kemi ApS, efter skriftligt forud at have afgivet opfordring til på ny at aftage ydelsen, berettiget til at foretage salg til tredjemand og anvende det indkomne beløb til afskrivning på tilgodehavende.

8. Mangler

FR Kemi ApS forpligter sig til at afhjælpe eventuelle dokumenterede mangler ved den af FR Kemi ApS leverede ydelse, som skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling, eller at foretage omlevering, såfremt køber rettidigt og behørigt har reklameret herover under iagttagelse af de i pkt. 10 nedenfor fastsatte bestemmelser, og inden udløbet af en frist på 12 måneder fra datoen fra FR Kemi ApS’ levering til køber.

Køber er forpligtet til at give FR Kemi ApS adgang til afhjælpning på aftalt tidspunkt.

 

9. Ansvarsfraskrivelse

Ud over det i pkt. 8 fastsatte vedrørende afhjælpning eller omlevering påtager FR Kemi ApS sig ikke noget mangelansvar for den leverede ydelse, ligesom køber ikke kan hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag eller tilbageholdelse af købesummen, helt eller delvist, som følge af mangler.

FR Kemi ApS’ ansvar som følge af forsinkelse, jf. pkt. 6, kan ikke overstige et beløb svarende til 1 % af den aftalte betaling for den forsinkede ydelse for hver fulde uge, forsinkelsen har varet, og erstatningen kan maksimalt andrage 10 % af den aftalte betaling.

For så vidt angår produktansvar er FR Kemi ApS kun ansvarlig for den skade, som den leverede ydelse forvolder, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl begået af FR Kemi ApS eller dennes ansatte. FR Kemi ApS er dog aldrig ansvarlig for indirekte skader og tab såsom driftstab og tabt avance. FR Kemi ApS’ ansvar for skade forvoldt på andre genstande og personer kan ikke overstige DKK 1 mio. inkl. renter og omkostninger pr. skade.

Såfremt FR Kemi ApS måtte blive pålagt erstatningsansvar som følge af den brug, som køber måtte gøre af den leverede ydelse, herunder ved videresalg, som går ud over FR Kemi ApS’ ansvar i medfør af denne bestemmelse, er køber forpligtet til at friholde FR Kemi ApS for dette ansvar, og køber er endvidere forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler kravet mod FR Kemi ApS.

 

10. Reklamation og undersøgelsespligt

Det påhviler køber senest ved levering af FR Kemi ApS’ ydelse at foretage en grundig undersøgelse af, om ydelsen er i overensstemmelse med købsaftalen. Køber er forpligtet til straks at reklamere over mangler, der konstateres ved denne undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved en sådan undersøgelse.

I tilfælde af at den leverede ydelse lider af skjulte mangler, er køber forpligtet til at reklamere herover, straks efter at manglen konstateres eller burde konstateres. I modsat fald er køber afskåret fra at gøre manglen gældende. Al reklamation skal ske skriftligt, og køber skal oplyse fakturanummer og dato for levering samt oplyse type og eventuelt serienummer på det mangelfulde produkt. Reklamationen skal desuden indeholde en redegørelse for manglens omfang og beskaffenhed.

FR Kemi ApS har ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelse af mangelfulde dele, før denne tager stilling til reklamationen, herunder om manglen er omfattet af FR Kemi ApS’ afhjælpnings- eller omleveringspligt. Undlader køber at opfylde de i nærværende bestemmelse fastsatte regler, afskæres denne for enhver misligholdelsesbeføjelse i anledning af FR Kemi ApS’ misligholdelse.

 

11. Returnering af varer

Varer modtages kun retur efter særskilt aftale med FR Kemi ApS, og da kun mod et returneringsgebyr svarende til 15 % af varens fakturapris. Skaffevarer, fragt og gebyrer krediteres ikke.

 

12. Force majeure

FR Kemi ApS er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, der skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for FR Kemi ApS’ kontrol, og som vil kunne forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af FR Kemi ApS’ ydelse.

Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og levering til den således udskudte leveringstid anses i den forbindelse for rettidig. Såfremt leveringshindringen skal påregnes at ville vedvare længere end fire uger, er FR Kemi ApS såvel som køber berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.

 

13. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til den leverede ydelse tilkommer FR Kemi ApS og overgår først til køber, når den fulde købesum er erlagt.

 

14. Værneting og lovvalg

Enhver tvist mellem parterne afgøres ved de almindelige domstole og ved anvendelsen af dansk ret.